INFORMACJE i zapisy + 48 508 399 778

Akademia PsychoBiologii

PSYCHOBIOLOGICZNA KONCEPCJA ZDROWIA I CHOROBY
Poznaj biologiczne programy i emocjonalne znaczenie chorób oraz ograniczajacych zachowań dzieci i dorosłych. Zapoznaj się z ofertą szkoleń i warsztatów Akademii Psychobiologii Zdrowia Violetty Karys

Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach.


1. Gwarancją uczestnictwa w kursach jest: 
a) zgłoszenie telefoniczne uczestnictwa w kursie pod nr 508 399 778
a) doręczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie, pocztą lub osobiście,
b) dokonanie przedpłaty co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 
2. Przedpłaty należy dokonać w formie:
  - wpłaty na konto podane w zakładce Kontakt lub mailem. 
 

3. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży, noclegu i wyżywienia, ponosi uczestnik.

 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. 

 5. Firmazastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń (w tym przypadku firma gwarantuje zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika). 

 6. Firma zastrzega sobie prawo odwołania oraz zmiany terminu kursu.
 
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie, zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
a) zgłoszenie rezygnacji na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100% przedpłaty,
b) zgłoszenie rezygnacji w okresie od 30 do 10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,
c) zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 20 % przedpłaty.
d) zgłoszenie rezygnacji w dniu kursu lub w przypadku nieprzybycia na kurs
przedpłata nie jest zwracana, z zastrzeżeniem możliwości zaliczenia przedpłaty zgodnie z p. 10 Regulaminu.

8. W dniu kursu w momencie uiszczania pozostałej do zapłaty kwoty należy okazać dowód z dokonaną wcześniej przedpłatą.

 9. Za dzień złożenia rezygnacji uważa się dzień odebrania przez firmę korespondencji e-mailowej lub pocztowej, zawierającej informację o rezygnacji z kursu. 

 10. Uiszczona przedpłata może być na wniosek uczestnika zaliczona na poczet innego kursu organizowanego przez firmę lub wykorzystana przez inną osobę wskazaną przez uczestnika, która wcześniej nie zgłosiła swego udziału w kursie. 

 11. Zabrania się filmowania, nagrywania, fotografowania i transmisji wydarzeń, kursów i materiałów, pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu, z zastrzeżeniem możliwości wyrażenia pisemnej zgody.

 12. Uczestnik nie ma prawa kopiować, powielać, przeredagowywać, odstępować lub w inny sposób upubliczniać fragmentów lub całości treść materiałów i skryptów szkoleniowych, otrzymanych na kursie. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części materiałów bez pisemnej zgody są zabronione.
 
13. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.

 14. Uczestnictwo w kursie lub szkoleniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań filmowych z wizerunkiem uczestnika kursu lub szkolenia ( publikacji). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań filmowych w celu zgodnym z prowadzoną przez firmę działalnością.

15. Uczestnik kursu lub szkolenia przyjmuje na siebie odpowiedzialność za interpretację i sposób wykorzystania informacji nabytych podczas kursu lub szkolenia. ponieważ treści wykładów i materiałów prezentowanych na kursach nie są poradą lekarską, konsultacją medyczną ani leczeniem.

16. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która narusza niniejszy regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
 

Copyright © 2010 - 2018 Psychobiologia Somatyki Violetta Karys ul. Zwycięska 14E/4/3 Wrocław 53-033